Algemene voorwaarden

Pagina 1 van 4
Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden van het Bureau voor private Beveiliging en Recherche, Spandaw Consultancy Group B.V.

Algemeen
Artikel 1
Lid 1
Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Spandaw Consultancy Group, hierna te noemen; het bedrijf, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever, hierna te noemen; cliënt.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van dergelijke overeenkomsten voorafgaan en op de diensten, werkzaamheden en mogelijke juridische kosten, daaronder mede begrepen claims, die voor het sluiten daarvan door het bedrijf zijn verricht.
Lid2
De eigen voorwaarden van cliënt welke zij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1vermelde overeenkomst en de aan te sluiten daarvan voorafgaande stadia zijn niet van toepassing tenzij het het Bedrijf deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Lid 3
Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.
Lid 4
Cliënt wordt geacht deze algemene voorwaarden ter kennis te hebben genomen en verklaart door ondertekening van de overeenkomst tussen cliënt en het Bedrijf akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2
Lid 1
Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht het Bedrijf, zich tot het verrichten van normale diensten van Beveiliging, Bewaking en Recherche. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van een werkstaking, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen cliënt en een of meer derden.
Lid 2
Het Bedrijf is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor de Particuliere Beveiliging en Recherche en overige relevante Wetgeving.

Artikel 3
De cliënt verplicht zich tot betaling, in financiële zin, van de tussen partijen overeen gekomen prijs voor de artikel 2 vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht cliënt zich op een goede wijze het Bedrijf in gelegenheid te stellen de overeen gekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het vertrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 4
Lid 1
Alle offertes van het Bedrijf verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door cliënt schriftelijk zijn aanvaard.
Door cliënt gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door het Bedrijf schriftelijk zijn aanvaard.
Lid 2
Indien en voor zo ver van deze algemene voorwaarden, dan wel tussen het Bedrijf en cliënt gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen die afwijkingen nadrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De Bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.
Pagina 2 van 4

PRIJSWIJZIGING
Artikel 5
Indien tijdens de duur van de door het Bedrijf met de cliënt gesloten overeenkomst kostprijs verhogende wijzigingen optreden ten gevolge van onder meer wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, loontoeslagen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen alsmede kostprijsverhogingen door externe invloeden, is het Bedrijf gemachtigd het met cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, Zulks met in- achtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop het bedrijf en client de overeenkomst hebben gesloten.

BETALING
Artikel 6
Lid 1
Het Bedrijf is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij cliënt in te dienen. In dat geval is cliënt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaats gevonden, is cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Cliënt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen gerecht- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.
Lid 2
Client is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met het Bedrijf overeengekomen prijs.

BEEINDIGING EN VERLENGING
Artikel 7
Lid 1
De overeenkomsten tussen cliënt en het Bedrijf worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzeg termijn van drie maanden.
Lid 2
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor een eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door client of het Bedrijf bij aangetekende brief is beëindigd.

FAILLISSEMENT EN SURSEANCE VAN BETALING
Artikel 8
Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van de partijen in staat van faillissement wordt verklaart, dan wel (voorlopige) surcéance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij client dreigt voor te doen is het Bedrijf bevoegd haar prestatie op te schorten.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 9
Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens cliënt binnen 7 dagen geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken of indien door of namens cliënt of door omstandigheden spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Artikel 10
Lid 1
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet volledig verrichten van de overeen gekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere vorm van machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen of andere vormen van arbeidsconflict bij het Bedrijf, stakingen of andere vormen van arbeidsconflict elders voor zover het Bedrijf daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig
Pagina 3 van 4
belemmerende weersomstandigheden, verkeerstoornissen en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het Bedrijf kan worden toegerekend.
Lid 2
Het genoemde in lid 1 laat onverlet de verplichting van het Bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.
Lid 3
Indien sprake is van goederen vervoer over de weg waarbij het Bedrijf als vervoerder optreedt en waarop de Wet Overeenkomsten Wegvervoer van toepassing is, geldt dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden.

Artikel 11
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien cliënt niet binnen een week, zijnde 7 dagen, na het schade voorval het Bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en het Bedrijf, doordat cliënt niet binnen voornoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden om een toedrachtonderzoek te verrichten is beperkt.

Artikel 12
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor ontstane schade dan wel onvoldoende uitvoering van de overeen gekomen dienstverlening indien client onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel onvoldoende voorbereidingen heeft getroffen op grond waarvan het Bedrijf de te verrichten diensten of werkzaamheden heeft vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 13
Lid 1
Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade van cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van het Bedrijf, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door cliënt kan worden aangetoond.
Lid 2
Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van het Bedrijf zullen de werknemers van het Bedrijf jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake de ontstane schade in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijke of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 14
Lid 1
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.
Lid 2
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor vervolgschade.

Artikel 15
Lid 1
De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot een bedrag van € 40.000,00, zegge; veertigduizend euro, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en de zelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van € 400.000,00, zegge; vierhonderdduizend euro, per jaar.
Lid 2
Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten doordat personeel van het Bedrijfsleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan het Bedrijf werden toevertrouwd is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 11.250,00 , zegge elfduizendtweehonderdenvijftig euro, per gebeurtenis. Na bekend worden van van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels, verplicht client zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels- en sleutelsystemen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met de verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.
Pagina 4 van 4

Artikel 16
Cliënt vrijwaart het Bedrijf voor aanspraken van derden jegens op het Bedrijf haar personeel terzake van het verlies van of schade aan goederen te aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dienst te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken voornoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 17
Indien personeel van het Bedrijf een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit, wordt genomen door cliënt, dan wel door cliënt gemachtigde natuurlijk persoon.
Die aangifte zal door het personeel van het Bedrijf alleen ter verzoeken van cliënt en onder de verantwoordelijkheid van cliënt worden gedaan. Cliënt vrijwaart het Bedrijf en haar personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of het Bedrijf of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.
Artikel 18
Indien bedrijf, in navolging van een door Bedrijf namens Client uitgevoerd onderzoek, door tegenpartij van Client wordt gedagvaard, belast wordt met een claim dan wel enig ander juridisch middel wordt belast zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Client zijn.
OVERNAME PERSONEEL

Artikel 19
Cliënt zal op geen enkele wijze invloed uit oefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook aan een personeelslid dat voor het Bedrijf werkzaam is om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder een verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van
€ 25.000,00 , zegge; vijfentwintigduizend euro, per overtreding.
RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 20
Lid 1
Op de overeenkomsten tussen cliënt en het Bedrijf is het Nederlandse Recht van toepassing.
Lid 2
Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met de overeenkomsten tussen partijen zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te Groningen ter beslechting worden voorgelegd of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien het Bedrijf zulks verkiest.